Vispārīgie lietošanas noteikumi

Home > Vispārīgie lietošanas noteikumi

Vispārīgie lietošanas noteikumi

IZDEVĒJS:

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE (turpmāk tekstā — “IPSEN CHC”)

Vienkāršota akciju sabiedrība ar 5 134 072,00 € kapitālu

65, quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francija

Tālrunis: +33 (0)1 58 33 60 62

479 322 356 RCS Nanterre — SIRET (uzņēmuma reģistrācijas numurs Francijā) 479 322 356 00029 — APE kods (pamatdarbības kods Francijā) 4646Z — PVN Nr. FR 86 479 322 356

 

Publikācijas direktors:

Nicolas Giraud

 

TĪMEKĻVIETNES VIESOŠANA:

WP Engine
504 Lavaca Street, Suite 1000
Austin, TX 78701

 

Lūdzam rūpīgi izlasīt šos Vispārīgos lietošanas noteikumus, kuros ir izklāstīti IPSEN grupas tīmekļvietnes (turpmāk tekstā — “Tīmekļvietne”) izmantošanas noteikumi, kurus jūs apstiprināt, izmantojot mūsu Tīmekļvietni. Ja neapstiprināt šos Lietošanas noteikumus, lūdzam pamest mūsu Tīmekļvietni.

IPSEN CHC patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma mainīt Vispārīgos lietošanas noteikumus un IPSEN CHC Tīmekļvietnē esošo informāciju, kā arī atļaut izmaiņu veikšanu tajos.

Lai saņemtu informāciju par jebkurām iespējamām izmaiņām, ko IPSEN CHC var ieviest Vispārīgajos lietošanas noteikumos, vēršam jūsu uzmanību, ka ir nepieciešams tos regulāri pārskatīt, ņemot vērā Tīmekļvietnē norādīto pēdējās atjaunināšanas datumu.

 

TĪMEKĻVIETNES MĒRĶIS

Tīmekļvietne ir izveidota, lai sniegtu jums vispārīgu informāciju par neregulāriem aizcietējumiem pieaugušu pacientu vidū, kā arī par Forlax® izstrādājumiem, jo īpaši Forlax go® un Forlax 10g® (turpmāk tekstā — “Izstrādājums” vai “Izstrādājumi”).

Šajā Tīmekļvietnē iekļautā informācija ir paredzēta visām mērķauditorijām, tā tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem un nekādā ziņā nav paredzēta, lai:

  • sniegtu medicīniskas konsultācijas;
  • noteiktu diagnozi;
  • aizvietotu veselības aprūpes speciālista konsultācijas, padomus vai ieteikumus.

 

Ja jums ir nepieciešami vai vēlaties saņemt šāda veida pakalpojumus vai konsultācijas, jums ir jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, saņemtu skaidrojumus vai recepti, aicinām jūs konsultēties ar ģimenes ārstu.

 

GARANTIJA

Šajā Tīmekļvietnē vai jebkurā citā Tīmekļvietnē esošā informācija un elementi ir nodrošināti tādi, “kādi tie ir”, bez jebkāda veida tiešām vai netiešām garantijām. Tīmekļvietnes lietotājs apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par Tīmekļvietnē esošās informācijas izmantošanu.  Tādējādi IPSEN CHC neuzņemas atbildību par jebkāda veida tiešu vai netiešu kaitējumu, kas pilnībā vai daļēji rodas Tīmekļvietnes informācijas izmantošanas rezultātā.

Piekļūstot Tīmekļvietnei un izmantojot tās saturu, lietotājs pats uzņemas atbildību un risku.

IPSEN CHC dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka informācija šajā Tīmekļvietnē ir aktuāla. Taču IPSEN CHC nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības par trūkumiem, kas attiecas uz informācijas precizitāti, atbilstību un savlaicīgumu, un/vai jebkādām Tīmekļvietnes satura kļūdām vai informācijas neuzrādīšanu. 

Jūs apzināties, ka (i) ir tehniski neiespējami nodrošināt Tīmekļvietni bez defektiem un ka IPSEN CHC nevar saukt pie atbildības par šādiem defektiem; (ii) defekti var izraisīt īslaicīgu Tīmekļvietnes nepieejamību; un (iii) Tīmekļvietnes darbību var ietekmēt notikumi un/vai elementi, kas ir ārpus IPSEN CHC kontroles, piemēram, līdzekļi, kas nodrošina pārraidi un saziņu starp jums un IPSEN CHC, kā arī starp IPSEN CHC un citiem tīkliem.

IPSEN CHC un/vai tā piegādātāji jebkurā laikā var mainīt vai pārtraukt, īslaicīgi vai pastāvīgi, visu Tīmekļvietni vai tās daļu, lai veiktu uzturēšanas darbības un/vai Tīmekļvietnes uzlabojumus un/vai izmaiņas.  IPSEN CHC nav atbildīgs par Tīmekļvietnes modificēšanu, apturēšanu vai pārtraukšanu.

IPSEN CHC negarantē, ka šajā Tīmekļvietnē norādītie IPSEN CHC Izstrādājumi vai pakalpojumi ir pieejami valstī, kurā atrodas Interneta lietotājs šīs Tīmekļvietnes apmeklējuma brīdī.

Tāpat IPSEN CHC negarantē (i) šo Izstrādājumu vai pakalpojumu realizāciju šajā valstī, (ii) kā arī šo Izstrādājumu vai pakalpojumu spēju apmierināt noteiktu vajadzību, (iii) to atbilstību tiesību normām vai reglamentējošiem noteikumiem, kas ir piemērojami valstīs, uz kurām attiecas Interneta lietotāja meklējumi.

 

ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs apņematies nepieņemt nekādus lēmumus un neveikt nekādas darbības, pamatojoties vienīgi uz šajā Tīmekļvietnē pieejamo informāciju.

IPSEN CHC nekādā veidā nevar saukt pie atbildības:

  • par Tīmekļvietnē pieejamās informācijas neprecizitāti vai informācijas neuzrādīšanu;
  • par jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu, kas ir vai varētu būt tiešā vai netiešā veidā nodarīts jebkurai personai šajā Tīmekļvietnē esošās informācijas izmantošanas rezultātā;
  • par jebkāda veida zaudējumiem, kas izriet no trešo personu ļaunprātīgas iejaukšanās, kā rezultātā tiek modificēta Tīmekļvietnē pieejamā informācija vai elementi;
  • par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem neatkarīgi no to iemesla, izcelsmes, rakstura vai sekām (pat ja IPSEN CHC ir bijis informēts par šādu zaudējumu iespējamību), kas izriet no jebkuras personas piekļuves Tīmekļvietnei vai nespējas tai piekļūt, šīs Tīmekļvietnes vai citu ar to saistīto tīmekļvietņu izmantošanas, ieskaitot jebkuru situācijas pasliktināšanos vai vīrusus, kas var inficēt lietotāja datortehniku vai jebkuru citu īpašumu, jebkuras informācijas tiešu vai netiešu atzīšanu ar šīs Tīmekļvietnes palīdzību, un jo sevišķi par darbības, finanšu vai komerciāliem zaudējumiem vai programmu vai datu zaudējumiem jebkurā informācijas sistēmā, pat ja IPSEN CHC ir bijis informēts par šādu zaudējumu iespējamību.

 

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Tīmekļvietni, tās saturu un katru tās elementu aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder IPSEN CHC vai tā meitasuzņēmumiem, vai trešajām personām, kas IPSEN CHC ir piešķīrušas licenci vai pilnvarojumu.

Visi šīs Tīmekļvietnes elementi, tostarp teksti, attēli, logotipi, Izstrādājumu nosaukumi, preču zīmes un domēna nosaukums, ir IPSEN CHC vai tā meitasuzņēmumu ekskluzīvs īpašums vai tiek izmantoti saskaņā ar licenci, un šie elementi var tikt izmantoti vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem.

Pieņemot šos Lietošanas noteikumus, jūs varat lejupielādēt, attēlot vai izdrukāt šajā Tīmekļvietnē iekļauto informāciju tikai personīgai, privātai, nekomerciālai lietošanai ar nosacījumu, ka ikviena jūsu izveidotā Tīmekļvietnes satura kopija, pilnībā vai daļēji, satur šādu autortiesību atrunu: “Autortiesības © 2019.IPSEN Consumer HealthCare SAS — Visas tiesības paturētas”. Aizliegts modificēt vai mainīt jebkuru Tīmekļvietnes elementu vai paziņojumu, kas attiecas uz autortiesībām, preču zīmju tiesību aktiem vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām.

Jebkura izmantošana, kas nav norādīta iepriekš, bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no IPSEN CHC ir stingri aizliegta, kā arī tiek uzskatīta par pārkāpumu un IPSEN CHC tiesību pārkāpumu. 

IPSEN CHC vai tā meitasuzņēmumi patur tiesības vērsties tiesā saistībā ar jebkuru tā intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.

 

INFORMĀCIJA NO TREŠAJĀM PERSONĀM

Saņemot attiecīgo trešo personu piekrišanu, Tīmekļvietne satur arī trešo personu informāciju un saites uz citām tīmekļvietnēm, kas, mūsuprāt, varētu interesēt lietotājus. IPSEN CHC mēģina atsaukties tikai uz tām saitēm, kas atbilst piemērojamiem tiesību aktiem.

Šī informācija un saites jums tiek sniegtas tikai informatīviem nolūkiem. Tā kā IPSEN CHC nav nekādas kontroles pār trešo personu informāciju vai trešo personu vietnēs publicēto informāciju, IPSEN CHC nesniedz nekāda veida garantijas attiecībā uz šādu trešo personu informāciju un trešo personu vietnēm kopumā, kā arī neuzņemas atbildību par to saturu, kam jūs piekļūstat, uzņemoties pilnu atbildību un riskus.

IPSEN CHC patur tiesības noņemt jebkuru saturu vai saiti, kuru uzskata par nosodāmu, vai gadījumos, kad attiecībā uz šādu saturu vai saiti pastāv strīds.

Tīmekļvietnē var tikt publicēti noteiktu nozaru speciālistu viedokļi saistībā ar Tīmekļvietnes saturu vai presē publicētu rakstu izvilkumi. Šāda informācija atspoguļo vienīgi piesaistīto speciālistu vai laikrakstu viedokli, un tas var atšķirties no IPSEN grupas viedokļa: IPSEN grupa neuzņemas atbildību par šādos elementos esošās informācijas un viedokļu precizitāti un pilnīgumu.

 

TREŠO PERSONU VIETŅU SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻVIETNĒM

Tīmekļvietne var saturēt hiperteksta saites uz trešo personu tīmekļvietnēm. Šīs saites uz citām tīmekļvietnēm tiek sniegtas vienīgi ar mērķi atvieglot piekļuvi mūsu Tīmekļvietnei.  Jebkurā gadījumā, jo īpaši internetā pieejamās informācijas nepastāvīgā rakstura dēļ, IPSEN CHC nevar kontrolēt šādos ārējos avotos esošu resursu raksturu vai saturu, tāpēc neuzņemas atbildību par trešo personu vietņu un par trešo personu tīmekļvietnēs pieejamā satura, reklāmas un citu elementu izmantošanu un pieejamību, piekļūstot tiem caur IPSEN CHC Tīmekļvietni.

 

IPSEN CHC nekādā veidā nespēj kontrolēt saturu šādās trešo personu vietnēs, kas ir pilnībā neatkarīgas no IPSEN CHC. Turklāt fakts, ka starp Tīmekļvietni un trešās personas tīmekļvietni pastāv saite, nenozīmē, ka IPSEN CHC jebkādā mērā apstiprina šādas tīmekļvietnes saturu un tās iespējamu lietošanu.

Jūs uzņematies atbildību veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no Tīmekļvietnes piesārņojuma, tostarp viena vai vairākiem “vīrusiem” un/vai “parazītiem”.

Ārējās tīmekļvietnes var saturēt hiperteksta saites uz Tīmekļvietni.  Šāda saite nenorāda uz saistību starp IPSEN CHC un trešās personas tīmekļvietni.  Jebkurā gadījumā IPSEN CHC nav atbildīgs par šādu tīmekļvietņu nepieejamību, kā arī IPSEN CHC nepārskata, nekontrolē, neapstiprina un neuzņemas atbildību par saturu, reklāmām, izstrādājumiem vai citiem materiāliem, kas ir pieejami šādās tīmekļvietnēs vai citviet, izmantojot minētās tīmekļvietnes.

 

SĪKFAILU POLITIKA

Tīmekļvietnes Lietotāji ir informēti par sīkfailu izmantošanu.

Sīkfaili ir nelieli datu faili, kas glabā informāciju par lietotāja navigāciju Tīmekļvietnē.

Tie ļauj IPSEN CHC uzlabot Tīmekļvietnes lietošanu.  Ipsen HC izmanto pastāvīgos sīkfailus un sesijas sīkfailus.

Sesijas sīkfaili ir aktīvi tikai lietotāja apmeklējuma laikā un tiek dzēsti, līdzko lietotājs aizver pārlūkprogrammu.

Pastāvīgie sīkfaili tiek saglabāti lietotāja cietajā diskā, kad lietotājs pamet Tīmekļvietni, un glabājas tur līdz brīdim, kad tos manuāli izdzēš lietotājs vai dzēšanu pēc noteikta laika veic pārlūkprogramma.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas apstiprināt Tīmekļvietnē izmantotos sīkfailus.

 

Taču lietotājs var pielāgot iestatījumus, lai ar izmantotās programmatūras palīdzību atspējotu sīkfailus. Turpmāk ir norādītas saites, kurās ir sniegta informācija par to, kā pielāgot sīkfailu iestatījumus lietotāja pārlūkprogrammā:

Ja pārlūkprogramma ir iestatīta sīkfailu noraidīšanai, lietotājam jāņem vērā, ka atsevišķi grafiskie elementi var tikt attēloti nepareizi vai lietotājam nebūs iespēja izmantot atsevišķas lietojumprogrammas.

Tīmekļvietne satur Google Analytics tipa veiktspējas analīzes sīkfailus. Tie tiek izmantoti Tīmekļvietnes veiktspējas uzraudzībai, piemēram, lai noteiktu lapas apmeklējumu skaitu un Tīmekļvietnes lietotāju skaitu.  Tīmekļa analīzes pakalpojumu izstrādi un sniegšanu var nodrošināt trešās personas. Šo sīkfailu sniegtā informācija tiek izmantota, lai analizētu lietotāju rīcību un optimizētu lietotāju pieredzi vai lai noteiktu Tīmekļvietnes zonas, kam ir nepieciešama tehniskā apkope. Informācija ir anonīma un tiek izmantota vienīgi statistikas nolūkiem. Sīkfailu aktivizēšanai ir nepieciešams lietotāja apstiprinājums ar klikšķi.

IPSEN CHC sīkfailu un privātuma politika var tikt grozīta jebkurā laikā. Lai saņemtu informāciju par jebkurām iespējamām izmaiņām, aicinām lietotājus periodiski izlasīt juridiskos paziņojumus.

 

JURISDIKCIJAS NOTEIKUMI

Tīmekļvietni un tās saturu reglamentē Francijas tiesību akti, un jebkurš ar to saistītais strīds būs pakļauts Francijas tiesu jurisdikcijai.